Inuprin FORTE, syrop 100 ml

Inuprin FORTE, syrop 100 ml

0,0 (0)
Cena
16,04 zł

DARMOWA DOSTAWA W 24H

Typ preparatu:
Producent:
Solinea
Opakowanie:
Uwaga: Zamówiony przez stronę lek dostarczony będzie do apteki specjalistycznym transportem przeznaczonym do przewozu produktów leczniczych.
Opis
Dostawa
Opinie (0)
Porady

Inuprin FORTE, syrop 100 ml

Lek INUPRIN FORTE zawiera jako substancję czynną inozyny pranobeks, która wykazuje działanie
przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego.

Wskazania do stosowania

Lek INUPRIN FORTE jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia.
- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg
oddechowych.
- W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes
simplex).

Lek INUPRIN FORTE może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano
zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

Kiedy nie stosować leku INUPRIN FORTE

Jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, świąd,
trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła.
- Jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem
i zaczerwieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub
badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku INUPRIN FORTE należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • - Jeśli u pacjenta w przeszłości występowały napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy lub w moczu. Lek INUPRIN FORTE może bowiem wywoływać przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i w moczu.
 • - Jeśli u pacjenta występowała w przeszłości kamica nerkowa lub żółciowa.
 • - Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek. W takim przypadku lekarz będzie uważnie kontrolował pacjenta. Jeśli leczenie trwa 3 miesiące i dłużej, lekarz zleci regularne badania kontrolne krwi oraz będzie kontrolował czynność nerek i wątroby. Podczas długotrwałego leczenia mogą tworzyć się kamienie nerkowe.
 • Jeśli zaobserwowano objawy reakcji alergicznej, takiej jak wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Leku INUPRIN FORTE nie należy podawać dzieciom poniżej 1 roku życia.

Lek INUPRIN FORTE a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Należy zwłaszcza poinformować lekarza o lekach wymienionych poniżej, gdyż mogą one wchodzić
w interakcje z lekiem INUPRIN FORTE:
- leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (allopurynol lub inne leki);
- leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne, np. furosemid, torasemid,
kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid;
- leki hamujące czynność układu odpornościowego, tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane
u pacjentów po przeszczepie narządów lub w atopowym zapaleniu skóry;
- leki stosowane w zakażeniach wirusem HIV (azydotymidyna).
W powyższych przypadkach lekarz oceni, czy korzyści ze stosowania leku INUPRIN FORTE
przewyższają możliwe ryzyko.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy przyjmować leku INUPRIN FORTE w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej. Lekarz oceni, czy korzyści ze stosowania leku przewyższają możliwe ryzyko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek INUPRIN FORTE może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli
wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie senności, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać
maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Ważne

Lek INUPRIN FORTE zawiera sacharozę, glicerol (E422), glikol propylenowy (E1520), metylu
parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216) i sód.
Lek INUPRIN FORTE zawiera sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
1 ml leku zawiera 0,65 g sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Lek INUPRIN FORTE zawiera glicerol (E422). Lek może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.
Lek INUPRIN FORTE zawiera 20,70 mg glikolu propylenowego (E1520) w 1ml syropu.
Lek INUPRIN FORTE zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu
parahydroksybenzoesan (E216). Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu
późnego).
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 40 ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Jak stosować lek INUPRIN FORTE

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek należy stosować doustnie.
Zalecana dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta. Dawka dobowa powinna być
podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę.
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na
dobę), zwykle 3 g (czyli 30 ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka
maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeksu na dobę (czyli 40 ml syropu na dobę).
Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 40 ml na dobę.
Dzieci powyżej 1 roku życia
Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.
Poniższa tabela przedstawia dawkowanie w zależności od masy ciała pacjenta.
Masa ciała Dawkowanie na dobę
10-14 kg 3 x 2,5 ml syropu*
15-20 kg 3 x 2,5 do 3,75 ml syropu*
21-30 kg 3 x 3,75 do 5 ml syropu*
31-40 kg 3 x 5 do 7,5 ml syropu*
41-50 kg 3 x 7,5 do 8,75 ml syropu*
*W celu odmierzenia zalecanej objętości, należy użyć dołączonej do opakowania miarki z podziałką
co 2,5 ml.

Czas trwania leczenia

Zazwyczaj czas trwania leczenia wynosi od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów
choroby przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować leku INUPRIN FORTE u dzieci poniżej 1 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku INUPRIN FORTE

Dotychczas nie notowano przypadków przedawkowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub złego
samopoczucia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Każdy lek może wywołać reakcję alergiczną, jednakże ciężkie reakcje alergiczne po przyjęciu leku
INUPRIN FORTE występują bardzo rzadko.
Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi
którykolwiek z poniższych objawów:
- nagle pojawiający się świszczący oddech;
- trudności z oddychaniem;
- obrzęk powiek, twarzy lub warg;
- wysypka lub świąd (zwłaszcza, jeżeli dotyczą całego ciała).
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
-zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego
w moczu.
Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 osób):
-zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego
we krwi,
-nudności z wymiotami lub bez,
-dyskomfort w nadbrzuszu,
-świąd skóry,
-wysypka skórna (jako jedyny objaw),
-bóle głowy,
-zawroty głowy,
-zmęczenie lub złe samopoczucie,
-bóle stawów.
Niezbyt często (występują nie częściej niż u 1 na 100 osób)
-biegunka,
-zaparcia,
-nerwowość,
-senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność),
-zwiększona objętość moczu (wielomocz).
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
5
-obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła co może powodować trudności w połykaniu i oddychaniu), reakcja alergiczna, pokrzywka, reakcja anafilaktyczna (nagła, zagrażająca życiu reakcja alergiczna dotycząca całego ciała);
-zawroty głowy;
-zaczerwienienie skóry (rumień);
-dyskomfort w nadbrzuszu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożadane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.+ 48 22 49 21 301
Faks +48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek INUPRIN FORTE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin
ważności (EXP)”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

 • Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks.
  - Pozostałe składniki to: sacharoza, glicerol (E422), glikol propylenowy (E1520), metylu
  parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), aromat
  malinowy AR0616/G: substancje aromatyczne, preparat aromatyczny, glikol propylenowy (E 1520),
  sodu wodorotlenek, kwas cytrynowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek INUPRIN FORTE i co zawiera opakowanie

Lek INUPRIN FORTE ma postać syropu klarownego, bezbarwnego do jasnożółtego o smaku i zapachu malinowym, dostępny jest w butelce z brunatnego PET z zakrętką z HDPE z pierścieniem
gwarancyjnym i miarką z PP o pojemności 10 ml, skalowaną co 2,5 ml, całość w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: Jedna butelka zawierająca 100 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn
Tel. 81 463 48 82
Faks 81 463 48 86
e-mail biuro@solinea.pl
Wytwórca
Mako Pharma Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 231A
05-092 Dziekanów Polski
Tel. 22 256 86 82
e-mail biuro@makopharma.pl

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.