Regulamin od 07.01.2019 do 20.11.2020

 

REGULAMIN

świadczenia usług i sprzedaży w serwisie Świat Leku

obowiązuje od 07.01.2019 do 20.11.2020


§1

Właścicielem strony internetowej www.swiatleku.pl jest HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy pod adresem 99-100 Łęczyca przy ul. Górniczej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021934, posiadająca nadany numer NIP 7752155163, REGON 472274051, kapitał zakładowy w kwocie 10.147.500,00 opłacony w całości.


§2

1. W serwisie zakupowym swiatleku.pl istnieje możliwość internetowego systemu składania zamówień z odbiorem osobistym w aptece, w ramach którego oferowane są produkty lecznicze (produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza oraz produkty lecznicze bez recepty), wyroby medyczne, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dermokosmetyki, produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski (zwane dalej produktami).

2. W serwisie zakupowym swiatleku.pl nie prowadzi się sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych.

3. W ramach sprzedaży wysyłkowej można zakupić wyłącznie wyroby medyczne suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dermokosmetyki, produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne

4. Zamówienie w ramach sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego będzie automatycznie anulowane.

§3


1. HURTAP SA nie jest sprzedawcą produktów oferowanych na stronie internetowej www.swiatleku.pl, HURTAP SA udostępnia jedynie stronę internetową www.swiatleku.pl, Sprzedawcą jest apteka, która zostanie wybrana przez Klienta spośród aptek wyszczególnionych na stronie.
2. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej apteką realizującą sprzedaż jest AFARM SP. Z O.O., ul. Parzęczewska 35 95-100 ZGIERZ posiadająca NIP: 7321927218, REGON : 472928541,KRS 0000058665

§4

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


§5

Korzystanie z serwisu www.swiatleku.pl wymaga spełniania przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych tj.: posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet.

§6

Zasady zakupów za pośrednictwem serwisu swiatleku.pl polegają na wybraniu do wirtualnego koszyka produktów oferowanych w różnych działach serwisu, a następnie dokonanie wyboru sposobu odbioru oraz metody płatności.

§7

Metody płatności za zamówione produkty są następujące:
- przy odbiorze w siedzibie apteki
- przedpłata na konto w przypadku wysyłki towaru
- przy odbiorze kurierowi

§8

Płatność przelewem obowiązuje tylko przy zamówieniach wysyłkowych.

§9

Po złożeniu zamówienia Klient dostaje pocztą elektroniczną informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która zawiera numer zamówienia, spis zamówionych produktów, kwotę do zapłaty oraz wybraną metodę płatności.

§10

W toku realizacji zamówienia Klient informowany jest na adres e-mail o statusie zamówienia.

§11

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wyboru Klienta.

§12

Zamówienia przyjmowane są 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

§13

Zamówienia z odbiorem osobistym, wysyłką kurierem oraz do Paczkoamtów realizowane są w terminie 1-2 dni roboczych. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16 oraz w sobotę, niedzielę i święta będą realizowane od dnia roboczego następującego po nich.

§14

Wszystkie ceny zamieszczone na stronie www.swiatleku.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek Vat (są cenami brutto). Wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

§15

Odbiór zamówionego produktu następuje według wyboru Klienta osobiście bezpośrednio w siedzibie wybranej Apteki, Paczkomacie InPost lub za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

§16

W przypadku realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost oraz do Paczkomatów Inpost klient jest obciążony kosztami dostawy zgodnie z aktualnymi cennikami zamieszczonymi na stronie swiatleku.pl w zakładce Wysyłka i Płatności.

§17

Administrator serwisu swiatleku.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana ceny nie dotyczy produktów wcześniej zamówionych.

§18

Serwis swiatleku.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych w nim produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania ulotek.

§19

Klient przy wyborze produktu powinien kierować się jedynie opisem produktu. Zdjęcia umieszczone przy produkcie mają jedynie charakter poglądowy.

§20

Informacje o produkcie (właściwości, działanie rodzaj i wielkość opakowania) zamieszczane są zgodnie z danymi podanymi przez producenta lub importera. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ulotką załączoną do opakowania lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

§21

Zastrzega się możliwość nie sprzedania przez Aptekę ilości większej niż 2 opakowania produktu.

§22

Zamówione produkty będzie można odebrać przez 10 dni od daty wysłania powiadomienia o gotowości zamówienia do odbioru. Po tym terminie zamówienie będzie anulowane.

§23

1. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydawane z apteki mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego ( art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 6 października 2011r. Prawo farmaceutyczne tj. Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 271). Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze

§24

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy dołączany będzie do każdego zamówienia (do każdej przesyłki) oraz dostępny jest na stronie Formularz Zwrotu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę).
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz, przy czym do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient może zwrócić rzecz na adres : AFARM SP. Z O.O., ul. Parzęczewska 35 95-100 ZGIERZ
8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§25

1. W przypadku, gdy sprzedaż nie jest sprzedażą wysyłkową reklamacje związane z zakupionymi produktami należy składać Aptece, w której dokonano zakupu. Reklamacje rozpatrywane będą przez Aptekę dokonującą sprzedaży w terminie do 4 dni, a gdyby to było niemożliwe Klient zostanie w tym okresie poinformowany, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej reklamacje należy składać na adres: AFARM SP. Z O.O., ul. Parzęczewska 35 95-100 ZGIERZ. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do14 dni, a gdyby to było niemożliwe Klient zostanie w tym okresie poinformowany kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§26

1. Informujemy, że 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”).
2. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy pod adresem 99-100 Łęczyca przy ul. Górniczej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021934, posiadająca nadany numer NIP 7752155163, REGON 472274051, kapitał zakładowy w kwocie 10.147.500,00 opłacony w całości (zwany dalej „Administrator”).
Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: kontakt@swiatleku.pl
3. Administrator Serwis Swiatleku.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
4.Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją zamówienia i nie będą wykorzystywane do innych celów. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w wyżej wymienionym zakresie.
5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.
9. Każdemu Klientowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Zmian o których  mowa w pkt. 9 można dokonać po zalogowaniu się do serwisu i wejściu w zakładkę „Twoje dane”. Usunięcie danych osobowych (konta) następuje po zgłoszeniu mailowym na adres kontakt@swiatleku.pl. Zgłoszenie powinno być wysłane z adresu mailowego (prawidłowego dla danego konta) zarejestrowanego w serwisie.
11. Każdemu Klientowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez kontakt z Administratorem pod wskazanym adresem: kontakt@swiatleku.pl
12. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

§27

Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją zamówienia i nie będą wykorzystywane do innych celów. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w wyżej wymienionym zakresie.

§28

Serwis jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Aptece, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

§29

Użytkownik dokonujący zakupu w serwisie Świat Leku może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 29.

§30

Klientom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL§31

Administrator serwisu swiatleku.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie bez konieczności uzasadniania ich przyczyn, zmiany te wchodzą w życie po upływie 7 dni do daty opublikowania ich na stronie internetowej pod adresem  www.swiateku.pl.

§32

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie realizowane są na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

§33

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.01.2019 r.

 

 

 

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.