Czy zmiany klimatu i łagodna zima dają nam taryfę ulgową, jeśli chodzi o naszą odporność?
Biomarine 1140 60 kapsułek

Biomarine 1140 60 kapsułek

Cena 79,50 zł
Centrum Energia, 30 tabletek

Centrum Energia, 30 tabletek

Cena 42,08 zł
Mollers Forte, 60 kaspułek

Mollers Forte, 60 kaspułek

Cena 28,52 zł

Czy zmiany klimatu i łagodna zima dają nam taryfę ulgową, jeśli chodzi o naszą odporność?

5,0 (1)

Absolutnie nie!

Zima, nawet jeśli nie towarzyszą jej siarczyste mrozy i wszechobecne czapy białego puchu, to okres wzmożonego rozwoju wszelkiego ro-dzaju infekcji. Wahania temperatury i zmiany wilgotności w ciągu doby, a także niedobór światła słonecznego to czynniki, które sprawiają, że jesteśmy szczególnie podatni na przeziębienia i ogólne osłabienie kon-dycji. Nawet przy zachowaniu rutynowych zasad zdrowego odżywia-nia nasz organizm nie zawsze jest w stanie odeprzeć atak wirusów lub bakterii.

Sprawnie działający układ odpornościowy (immunologiczny) pełni rolę tarczy, która chroni orga-nizm przed wszechobecnymi zarazkami. Dzięki jego prawidłowej pracy wirusy, bakterie, grzyby i alergeny, z którymi stykamy się na co dzień, zwykle nie czynią nam krzywdy i nie mają wpływu na nasze zdrowie.

Od czego zależy dobra odporność?

Filarem prawidłowo funkcjonującego układu immunologicznego są jelita wraz z bytującymi w nich mikroorganizmami (mikrobiota). W układzie pokar-mowym człowieka znajduje się 1-2 kg bakterii, czyli ok. 100 bilionów mikro-organizmów. To aż 10 razy więcej niż liczba komórek w całym ciele ludzkim. Kluczem do utrzymania odporności w okresach szczególnego narażenia na infekcje, ale także w ciągu całego roku, jest zdrowy styl życia, w tym właści-wy sposób odżywiania. Bardzo ważną rolę w trosce o odporność odgrywają dobroczynne bakterie probiotyczne, które korzystnie wpływają zarówno na przewód pokarmowy, jak i na cały organizm. Stanowią one potężną armię wiernych wojowników niestrudzenie toczącą bitwy z ”intruzami”, którzy usi-łują zaatakować nasz organizm. Zatem bakterie możemy podzielić na te, które są nam niezbędne dla zachowania zdrowia organizmu oraz takie, któ-rych powinniśmy się wystrzegać.

Skupmy się na naszych sprzymierzeńcach – bakteriach probiotycznych. Czym są i w jaki sposób możemy ich dostarczać w codziennej diecie?

Słowo probiotyk pochodzi z języka greckiego, gdzie pro bios oznacza „dla życia”. Obowiązują-cą obecnie definicję probiotyków zaproponowały w 2002 roku Organizacja Narodów Zjednoczo-nych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Zgodnie z aktualną definicją terminem probiotyki określa się żywe organizmy, które podawane w odpowiednich ilościach wykazują korzystne działanie zdrowotne. Zalicza się do nich bak-terie produkujące kwas mlekowy z rodzaju Lactobacillus (np. L. acidophilus, L. casei, L. reuteri. L. rhamnosus) i Bifidobacterium (B. animalis, B. breve). Do probiotyków należą także drożdżaki Saccharomyces boulardii.

Od początku XXI wieku stale toczą się bada-nia nad rolą probiotyków i ich wpływu na or-ganizm człowieka. Z każdym rokiem przyby-wa dowodów naukowych na potwierdzenie ich korzystnego działania. Niektóre bakterie probiotyczne skracają czas trwania ostrych biegunek infekcyjnych u dzieci oraz łagodzą przebieg biegunki u dorosłych. Stosowanie probiotyków u osób w trakcie antybiotykote-rapii zmniejsza ryzyko wystąpienia biegun-ki po stosowanym leczeniu. Dobroczynne szczepy bakterii są także przydatne przy era-dykacji Helicobacter pylori. Badania wskazu-ją także potencjalne korzyści z zastosowania probiotyków w leczeniu nadwagi i otyłości. Ponadto, wykazano skuteczność probioty-ków w hamowaniu wzrostu w przewodzie pokarmowym niektórych organizmów pato-gennych i czynników rakotwórczych. Dobro-czynne bakterie przyczyniają się również do zapobiegania alergiom i nietolerancjom po-karmowym, zakażeniom grzybiczym i bakte-ryjnym pochwy, uczestniczą w syntezie wita-min z grupy B oraz witaminy K, biorą udział w trawieniu niektórych pokarmów (laktozy) i w wielu innych procesach istotnych dla zdrowia człowieka.

Źródło probiotyków stanowią preparaty farmaceutyczne, suplementy diety oraz mleczne napoje fermentowane takie jak: kefir, kwaśne mleko, maślanka, jogurt, a także produkty kiszone, np. kapusta i ogórki. Warto zadbać o ich właściwą podaż w codziennej diecie, a w sytuacjach niedo-borów i zwiększonego zapotrzebowania, sięgnąć po gotowe preparaty o przebadanym składzie zawierające odpowiednie szczepy bakteryjne.

Właściwości danego probiotyku są uzależnione od zastosowanego szczepu bakteryjnego. Efek-tywność danego szczepu w określonej jednostce chorobowej musi być dowiedziona za pomocą wiarygodnych badań klinicznych. Wywołanie oczekiwanego efektu zdrowotnego przez probioty-ki zależy także od przeżywalności bakterii oraz warunków do wzrostu w jelicie grubym. Pożądane jest, aby właściwości probiotyku pozostały niezmienne zarówno podczas przetwarzania, jak i przechowywania.

Na czym polega korzystne działanie probiotyków na organizm człowieka?

W jelitach zdrowego człowieka panuje stan zwany eubiozą. Określa się w ten sposób prawidłowo zrównoważoną i urozmaiconą mikrobiotę. Taki stan oznacza, że około 90% bakterii bytujących w jelicie stanowią korzystne bakterie kwasu mlekowego. U osób z niewłaściwymi nawykami ży-wieniowymi, po antybiotykoterapii bądź pod wpływem stresu namnażają się szkodliwe bakterie, które w zdrowym organizmie występują nielicznie (około 10%). Powoduje to szereg niekorzyst-nych zjawisk: wzrost substancji toksycznych oraz rozwój chorób takich jak zaparcia, biegunki, wzdęcia, a nawet uszkodzenie kosmków jelitowych czy wzrost przepuszczalności płynów do światła jelita.

Bakterie probiotyczne wpływają na zachowanie równowagi mikrobioty jelitowej, wspierają namnażanie mikroorganizmów dobroczynnych, a w przypadku zaburzeń, zmniejszają liczbę bakterii patogennych i przywracają równowagę między szczepami. Ważne jest, aby bakterie probiotyczne nie zostały usunięte wraz z resztkami trawionego pokarmu. W związku z tym po-winna je cechować dobra przyczepność do ściany jelita. Probiotyki wykazujące tę cechę, tworzą ochronny biofilm, chroniący ściany jelit przed niekorzystnymi czynnikami.

Prebiotyki i synbiotyki – co to takiego?

O wzroście flory probiotycznej w dużym stopniu decyduje skład diety, a w szczególności obec-ność oligosacharydów, stanowiących pożywkę dla mikroflory jelita grubego. Składniki te mogą być naturalnymi składnikami diety, ale mogą być także dodatkami do żywności – „prebiotykami”. Zgodnie z aktualną definicją prebiotyki, to substancje odżywcze pobudzające wzrost i pracę probiotyków.

Najlepiej poznane i najpowszechniej stosowane prebiotyki to fruktooligosacharydy: inulina i oli-gofruktoza. Można je znaleźć w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, m.in. w cyko-rii, karczochach, szparagach i czosnku. Dostępne są także innowacyjne połączenia probiotyku i prebiotyku. Preparaty takie nazywamy synbiotykami. Ich działanie polega na jednoczesnym uwalnianiu w jelitach zarówno probiotyków jak i prebiotyków, które wzajemnie wspierają swoje działanie.


Jak zapewnić właściwą podaż probiotyków w diecie? Na co zwrócić uwagę przy wyborze preparatu?

W każdej aptece dostępnych jest wiele preparatów zawierających probio-tyki o zróżnicowanym składzie i w wielu postaciach. Niekiedy trudno nam dokonać wyboru preparatu, który będzie najbardziej odpowiedni.
Grupą o szczególnych wymaganiach, jeśli chodzi o konieczność su-plementacji probiotykami są dzieci, których układ pokarmowy jest bardziej wrażliwy niż u osób dorosłych, a system odpornościo-wy stale się rozwija. Dodatkowe kryteria powinny też spełniać preparaty przeznaczone dla osób z alergiami, nietolerancjami pokarmowymi, a także wegetarian i wegan.

Skuteczne działanie probiotyków, a zatem także ich wpływ np. na na-szą odporność, uzależnione jest od ilości i rodzaju bakterii, formy i czasu podawania. Z uwagi na niekorzystne warunki panujące w żo-łądku (niskie pH), należy przyjąć taką ilość bakterii probiotycznych, która zapewni ich odpowiednie bytowanie w jelitach. Duże znaczenie dla aktywności szczepów probiotycznych ma ponadto prawidłowo przeprowadzony proces technologiczny, a także sposób pakowania i przechowywania.

Czy wszystkie probiotyki dostępne w aptece są takie same?

Preparatem, w którym zastosowano unikalną, opatentowaną technologię ochrony bak-terii probiotycznych jest suplement diety Osłonka. Preparat ten jest synbiotykiem, a więc łączy w sobie synergistyczne działanie probiotyku i prebiotyku. W procesie technolo-gicznym wytwarzania preparatu Osłonka zastosowano innowacyjną metodę krioprotek-cji. Unikalna technologia polegająca na zastosowaniu w cyklu produkcji bardzo niskich temperatur przy zabezpiecza bakterie probiotyczne przed niszczącym działaniem soku żołądkowego i żółci. W praktyce, oznacza to wyjątkowo wysoką aktywność biologiczną i żywotność dobroczynnych bakterii w całym okresie przydatności do spożycia. Należy też wspomnieć, że w składzie synbiotyku Osłonka znajdują się bakterie przebadane klinicznie. Ma to niebagatelne znaczenie dla skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Innowacje technologiczne zastosowane przy produkcji synbiotyku Osłonka sprawiają, że aż 90 % z 5 mld. bakterii znajdujących się w każdej saszetce lub kapsułce (preparat jest dostępny w obu postaciach) dociera do jelita, gdzie mogą rozwinąć swoją dobro-czynną aktywność.

Preparat Osłonka dostępny jest w kilku odmianach, które są dostosowane do różnorod-nych potrzeb zarówno dorosłych, jak i dzieci. Każdy z suplementów probiotycznych z linii Osłonka może być bezpiecznie stosowany przez osoby z nietolerancją laktozy i glutenu, ponieważ produkt jest wolny zarówno od laktozy, jak i glutenu. Produkt ten nie zawiera także składników pochodzących z organizmów zmody-fikowanych genetycznie (GMO).

W sezonie zwiększonej zapadalności na infekcje na szczególną uwagę zasługują Osłonka C Max i Osłonka C Junior. Preparaty te, oprócz synbiotyku zawierają także witaminę C w dawkach odpowiednio 1000 mg (preparat dla dorosłych - Max) i 100 mg (Junior). Takie połączenie stanowi kompleksowe rozwiązanie do zastosowania zarówno w czasie infekcji, jak i w czasie rekonwalescencji.

Poza najbardziej znanymi właściwościami witaminy C, a więc jej wpływem na prawi-dłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (wspomaganie skrócenia czasu infek-cji), warto wspomnieć o jej silnym działaniu antyutleniającym, tzn. chroniącym organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników indukowanych przez patogeny. Witamina C redukuje także uczucie znużenia i zmęczenia, które może pojawić się wraz z infek-cją. Odpowiednia jej podaż zarówno u dorosłych jak i u dzieci w wieku szkolnym może wpływać na szybszy powrót do normalnej aktywności. Bezpieczna dla dorosłych dawka witaminy C wynosi 1000 mg/dzień i może być przyjmowana przez dłuższy czas. Taką właśnie dawkę znajdziemy w preparacie Osłonka C Max.

W okresie zimowym, ale nie tylko, pamiętajmy o wspieraniu naszej odporności. To ka-pitał, z którego możemy czerpać zdrowie i dobrą kondycję przez cały rok. Wielokie-runkowy, korzystny wpływ probiotyków jest niezaprzeczalny, a równowaga ekosystemu jelitowego jest jednym z elementów, który stanowi podstawę funkcjonowania całego organizmu. Ich działanie pomaga w zapobieganiu m.in. chorobom układu pokarmowe-go i warunkuje dobre samopoczucie. Szczególną pozycję wśród tego typu preparatów zajmują synbiotyki, które cechują się dodatkowo zwiększoną skutecznością. Przy włą-czeniu probiotyków do diety należy pamiętać o właściwej dawce i składzie preparatu, a także technologii jego wytwarzania i przechowywania, która gwarantuje aktywność biologiczną preparatu.

Więcej informacji na temat produktów Osłonka znajdą Państwo tutaj.

Twoja opinia jest bardzo ważna.

Pomoże innym wybrać najlepszy produkt, a nam udoskonalić ofertę. Zaloguj się i dodaj opinię.

ZALOGUJ SIĘ

  • Mrowa
    2020-04-30
    Produkty Osłonka mam przetestowane w całej rodzinie, serdecznei polecam! Najlepsze probiotyki i co najważniejsze działają! Różnice czuć bardzo szybko.
Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.