Czy zmiany klimatu i łagodna zima dają nam taryfę ulgową, jeśli chodzi o naszą odporność?

Osłonka Baby krople 7 ml

Cena 24,48 zł

Osłonka C Max 7 saszetek

Cena 12,53 zł

Osłonka C Junior 7 saszetek

Cena 12,53 zł

Czy zmiany klimatu i łagodna zima dają nam taryfę ulgową, jeśli chodzi o naszą odporność?

5,0 (1)

Absolutnie nie!

Zima, nawet jeśli nie towarzyszą jej siarczyste mrozy i wszechobecne czapy białego puchu, to okres wzmożonego rozwoju wszelkiego ro-dzaju infekcji. Wahania temperatury i zmiany wilgotności w ciągu doby, a także niedobór światła słonecznego to czynniki, które sprawiają, że jesteśmy szczególnie podatni na przeziębienia i ogólne osłabienie kon-dycji. Nawet przy zachowaniu rutynowych zasad zdrowego odżywia-nia nasz organizm nie zawsze jest w stanie odeprzeć atak wirusów lub bakterii.

Sprawnie działający układ odpornościowy (immunologiczny) pełni rolę tarczy, która chroni orga-nizm przed wszechobecnymi zarazkami. Dzięki jego prawidłowej pracy wirusy, bakterie, grzyby i alergeny, z którymi stykamy się na co dzień, zwykle nie czynią nam krzywdy i nie mają wpływu na nasze zdrowie.

Od czego zależy dobra odporność?

Filarem prawidłowo funkcjonującego układu immunologicznego są jelita wraz z bytującymi w nich mikroorganizmami (mikrobiota). W układzie pokar-mowym człowieka znajduje się 1-2 kg bakterii, czyli ok. 100 bilionów mikro-organizmów. To aż 10 razy więcej niż liczba komórek w całym ciele ludzkim. Kluczem do utrzymania odporności w okresach szczególnego narażenia na infekcje, ale także w ciągu całego roku, jest zdrowy styl życia, w tym właści-wy sposób odżywiania. Bardzo ważną rolę w trosce o odporność odgrywają dobroczynne bakterie probiotyczne, które korzystnie wpływają zarówno na przewód pokarmowy, jak i na cały organizm. Stanowią one potężną armię wiernych wojowników niestrudzenie toczącą bitwy z ”intruzami”, którzy usi-łują zaatakować nasz organizm. Zatem bakterie możemy podzielić na te, które są nam niezbędne dla zachowania zdrowia organizmu oraz takie, któ-rych powinniśmy się wystrzegać.

Skupmy się na naszych sprzymierzeńcach – bakteriach probiotycznych. Czym są i w jaki sposób możemy ich dostarczać w codziennej diecie?

Słowo probiotyk pochodzi z języka greckiego, gdzie pro bios oznacza „dla życia”. Obowiązują-cą obecnie definicję probiotyków zaproponowały w 2002 roku Organizacja Narodów Zjednoczo-nych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Zgodnie z aktualną definicją terminem probiotyki określa się żywe organizmy, które podawane w odpowiednich ilościach wykazują korzystne działanie zdrowotne. Zalicza się do nich bak-terie produkujące kwas mlekowy z rodzaju Lactobacillus (np. L. acidophilus, L. casei, L. reuteri. L. rhamnosus) i Bifidobacterium (B. animalis, B. breve). Do probiotyków należą także drożdżaki Saccharomyces boulardii.

Od początku XXI wieku stale toczą się bada-nia nad rolą probiotyków i ich wpływu na or-ganizm człowieka. Z każdym rokiem przyby-wa dowodów naukowych na potwierdzenie ich korzystnego działania. Niektóre bakterie probiotyczne skracają czas trwania ostrych biegunek infekcyjnych u dzieci oraz łagodzą przebieg biegunki u dorosłych. Stosowanie probiotyków u osób w trakcie antybiotykote-rapii zmniejsza ryzyko wystąpienia biegun-ki po stosowanym leczeniu. Dobroczynne szczepy bakterii są także przydatne przy era-dykacji Helicobacter pylori. Badania wskazu-ją także potencjalne korzyści z zastosowania probiotyków w leczeniu nadwagi i otyłości. Ponadto, wykazano skuteczność probioty-ków w hamowaniu wzrostu w przewodzie pokarmowym niektórych organizmów pato-gennych i czynników rakotwórczych. Dobro-czynne bakterie przyczyniają się również do zapobiegania alergiom i nietolerancjom po-karmowym, zakażeniom grzybiczym i bakte-ryjnym pochwy, uczestniczą w syntezie wita-min z grupy B oraz witaminy K, biorą udział w trawieniu niektórych pokarmów (laktozy) i w wielu innych procesach istotnych dla zdrowia człowieka.

Źródło probiotyków stanowią preparaty farmaceutyczne, suplementy diety oraz mleczne napoje fermentowane takie jak: kefir, kwaśne mleko, maślanka, jogurt, a także produkty kiszone, np. kapusta i ogórki. Warto zadbać o ich właściwą podaż w codziennej diecie, a w sytuacjach niedo-borów i zwiększonego zapotrzebowania, sięgnąć po gotowe preparaty o przebadanym składzie zawierające odpowiednie szczepy bakteryjne.

Właściwości danego probiotyku są uzależnione od zastosowanego szczepu bakteryjnego. Efek-tywność danego szczepu w określonej jednostce chorobowej musi być dowiedziona za pomocą wiarygodnych badań klinicznych. Wywołanie oczekiwanego efektu zdrowotnego przez probioty-ki zależy także od przeżywalności bakterii oraz warunków do wzrostu w jelicie grubym. Pożądane jest, aby właściwości probiotyku pozostały niezmienne zarówno podczas przetwarzania, jak i przechowywania.

Na czym polega korzystne działanie probiotyków na organizm człowieka?

W jelitach zdrowego człowieka panuje stan zwany eubiozą. Określa się w ten sposób prawidłowo zrównoważoną i urozmaiconą mikrobiotę. Taki stan oznacza, że około 90% bakterii bytujących w jelicie stanowią korzystne bakterie kwasu mlekowego. U osób z niewłaściwymi nawykami ży-wieniowymi, po antybiotykoterapii bądź pod wpływem stresu namnażają się szkodliwe bakterie, które w zdrowym organizmie występują nielicznie (około 10%). Powoduje to szereg niekorzyst-nych zjawisk: wzrost substancji toksycznych oraz rozwój chorób takich jak zaparcia, biegunki, wzdęcia, a nawet uszkodzenie kosmków jelitowych czy wzrost przepuszczalności płynów do światła jelita.

Bakterie probiotyczne wpływają na zachowanie równowagi mikrobioty jelitowej, wspierają namnażanie mikroorganizmów dobroczynnych, a w przypadku zaburzeń, zmniejszają liczbę bakterii patogennych i przywracają równowagę między szczepami. Ważne jest, aby bakterie probiotyczne nie zostały usunięte wraz z resztkami trawionego pokarmu. W związku z tym po-winna je cechować dobra przyczepność do ściany jelita. Probiotyki wykazujące tę cechę, tworzą ochronny biofilm, chroniący ściany jelit przed niekorzystnymi czynnikami.

Prebiotyki i synbiotyki – co to takiego?

O wzroście flory probiotycznej w dużym stopniu decyduje skład diety, a w szczególności obec-ność oligosacharydów, stanowiących pożywkę dla mikroflory jelita grubego. Składniki te mogą być naturalnymi składnikami diety, ale mogą być także dodatkami do żywności – „prebiotykami”. Zgodnie z aktualną definicją prebiotyki, to substancje odżywcze pobudzające wzrost i pracę probiotyków.

Najlepiej poznane i najpowszechniej stosowane prebiotyki to fruktooligosacharydy: inulina i oli-gofruktoza. Można je znaleźć w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, m.in. w cyko-rii, karczochach, szparagach i czosnku. Dostępne są także innowacyjne połączenia probiotyku i prebiotyku. Preparaty takie nazywamy synbiotykami. Ich działanie polega na jednoczesnym uwalnianiu w jelitach zarówno probiotyków jak i prebiotyków, które wzajemnie wspierają swoje działanie.


Jak zapewnić właściwą podaż probiotyków w diecie? Na co zwrócić uwagę przy wyborze preparatu?

W każdej aptece dostępnych jest wiele preparatów zawierających probio-tyki o zróżnicowanym składzie i w wielu postaciach. Niekiedy trudno nam dokonać wyboru preparatu, który będzie najbardziej odpowiedni.
Grupą o szczególnych wymaganiach, jeśli chodzi o konieczność su-plementacji probiotykami są dzieci, których układ pokarmowy jest bardziej wrażliwy niż u osób dorosłych, a system odpornościo-wy stale się rozwija. Dodatkowe kryteria powinny też spełniać preparaty przeznaczone dla osób z alergiami, nietolerancjami pokarmowymi, a także wegetarian i wegan.

Skuteczne działanie probiotyków, a zatem także ich wpływ np. na na-szą odporność, uzależnione jest od ilości i rodzaju bakterii, formy i czasu podawania. Z uwagi na niekorzystne warunki panujące w żo-łądku (niskie pH), należy przyjąć taką ilość bakterii probiotycznych, która zapewni ich odpowiednie bytowanie w jelitach. Duże znaczenie dla aktywności szczepów probiotycznych ma ponadto prawidłowo przeprowadzony proces technologiczny, a także sposób pakowania i przechowywania.

Czy wszystkie probiotyki dostępne w aptece są takie same?

Preparatem, w którym zastosowano unikalną, opatentowaną technologię ochrony bak-terii probiotycznych jest suplement diety Osłonka. Preparat ten jest synbiotykiem, a więc łączy w sobie synergistyczne działanie probiotyku i prebiotyku. W procesie technolo-gicznym wytwarzania preparatu Osłonka zastosowano innowacyjną metodę krioprotek-cji. Unikalna technologia polegająca na zastosowaniu w cyklu produkcji bardzo niskich temperatur przy zabezpiecza bakterie probiotyczne przed niszczącym działaniem soku żołądkowego i żółci. W praktyce, oznacza to wyjątkowo wysoką aktywność biologiczną i żywotność dobroczynnych bakterii w całym okresie przydatności do spożycia. Należy też wspomnieć, że w składzie synbiotyku Osłonka znajdują się bakterie przebadane klinicznie. Ma to niebagatelne znaczenie dla skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Innowacje technologiczne zastosowane przy produkcji synbiotyku Osłonka sprawiają, że aż 90 % z 5 mld. bakterii znajdujących się w każdej saszetce lub kapsułce (preparat jest dostępny w obu postaciach) dociera do jelita, gdzie mogą rozwinąć swoją dobro-czynną aktywność.

Preparat Osłonka dostępny jest w kilku odmianach, które są dostosowane do różnorod-nych potrzeb zarówno dorosłych, jak i dzieci. Każdy z suplementów probiotycznych z linii Osłonka może być bezpiecznie stosowany przez osoby z nietolerancją laktozy i glutenu, ponieważ produkt jest wolny zarówno od laktozy, jak i glutenu. Produkt ten nie zawiera także składników pochodzących z organizmów zmody-fikowanych genetycznie (GMO).

W sezonie zwiększonej zapadalności na infekcje na szczególną uwagę zasługują Osłonka C Max i Osłonka C Junior. Preparaty te, oprócz synbiotyku zawierają także witaminę C w dawkach odpowiednio 1000 mg (preparat dla dorosłych - Max) i 100 mg (Junior). Takie połączenie stanowi kompleksowe rozwiązanie do zastosowania zarówno w czasie infekcji, jak i w czasie rekonwalescencji.

Poza najbardziej znanymi właściwościami witaminy C, a więc jej wpływem na prawi-dłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (wspomaganie skrócenia czasu infek-cji), warto wspomnieć o jej silnym działaniu antyutleniającym, tzn. chroniącym organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników indukowanych przez patogeny. Witamina C redukuje także uczucie znużenia i zmęczenia, które może pojawić się wraz z infek-cją. Odpowiednia jej podaż zarówno u dorosłych jak i u dzieci w wieku szkolnym może wpływać na szybszy powrót do normalnej aktywności. Bezpieczna dla dorosłych dawka witaminy C wynosi 1000 mg/dzień i może być przyjmowana przez dłuższy czas. Taką właśnie dawkę znajdziemy w preparacie Osłonka C Max.

W okresie zimowym, ale nie tylko, pamiętajmy o wspieraniu naszej odporności. To ka-pitał, z którego możemy czerpać zdrowie i dobrą kondycję przez cały rok. Wielokie-runkowy, korzystny wpływ probiotyków jest niezaprzeczalny, a równowaga ekosystemu jelitowego jest jednym z elementów, który stanowi podstawę funkcjonowania całego organizmu. Ich działanie pomaga w zapobieganiu m.in. chorobom układu pokarmowe-go i warunkuje dobre samopoczucie. Szczególną pozycję wśród tego typu preparatów zajmują synbiotyki, które cechują się dodatkowo zwiększoną skutecznością. Przy włą-czeniu probiotyków do diety należy pamiętać o właściwej dawce i składzie preparatu, a także technologii jego wytwarzania i przechowywania, która gwarantuje aktywność biologiczną preparatu.

Więcej informacji na temat produktów Osłonka znajdą Państwo tutaj.

Twoja opinia jest bardzo ważna.

Pomoże innym wybrać najlepszy produkt, a nam udoskonalić ofertę. Zaloguj się i dodaj opinię.

ZALOGUJ SIĘ

  • Mrowa
    2020-04-30
    Produkty Osłonka mam przetestowane w całej rodzinie, serdecznei polecam! Najlepsze probiotyki i co najważniejsze działają! Różnice czuć bardzo szybko.
Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.